Archwilio Eich Archif 2020: Gwneuch fap i ni!

Fforest yr Esgob, Llanddewi Brefi (rhan)
Pentref Cribyn tua 1965 (LIB/3/1)

Mae 2020 yn flwyddyn na welwyd ei thebyg o’r blaen. Er ei fod yn gyfnod na fyddwn byth yn ei anghofio, mae’n dal yn bwysig cadw cofnod ohono yn archifau’r sir. Un peth da am y flwyddyn heriol hon yw’r cyfle i archwilio ein hardal leol yn fanylach, ac rydym wedi darganfod mwy am yr amgylchedd, natur a’n hunain ar hyd y ffordd.

Byddem wrth ein bodd pe baech yn gwneud mapiau sy’n adlewyrchu eich profiad eich hun a’u hanfon atom. Gallant gael eu gwneud drwy unrhyw gyfrwng, a gellir eu hanfon naill ai drwy’r post neu’n electronig. Gellir tynnu llun, paentio neu greu llun digidol. Efallai y byddwch yn dewis gwneud ffilm yn lle, neu fap sain! Byddwn yn cadw’r casgliad cyfan i goffáu ein cymunedau yng Ngheredigion yn 2020.

Beth allai fod yn eich map?

Tref Aberteifi: Brodwaith gan Beryl Lewis seiliedig ar fap yn y llyfr mapiau Ystad y Priordy

Gallwch fapio eich hoff lwybr cerdded, neu’r byd bach lleol o’ch cwmpas yn ystod y cyfnod clo (dan do neu y tu allan). Efallai yr hoffech chi gynnwys adeiladau diddorol, y bywyd gwyllt a welsoch chi mewn lonydd a gwrychoedd, coedwigoedd a chaeau, efallai cornel yn eich tref neu bentref lle cawsoch chi sgwrs hyfryd gyda ffrind neu ddieithryn (gan gadw pellter cymdeithasol!)

Nid oes rhaid i’ch map ddangos lleoliad go iawn hyd yn oed; gall fod yn fap o ynys anghyfannedd hardd yr ydych chi wedi ei dychmygu ar ddiwrnod llwm i’ch cadw eich hun yn hapus ac yn eich iawn bwyll!

Does dim ots os nad yw eich map yn gampwaith – er croesawir campweithiau hefyd! Mae mapiau yn ymwneud â syniadau cymaint ag unrhyw beth arall, a byddem wrth ein bodd yn rhannu eich syniadau.

Hoffem wybod pwy ydych chi er mwyn i ni allu eich diolch, ond bydd eich manylion personol yn cael eu cadw ar wahân i’r mapiau ac ni fyddant ar gael i’r cyhoedd unwaith y bydd y mapiau yn dod yn rhan o’n casgliadau, oni bai eich bod am i ni ddatgelu eich hunaniaeth.

Anfonwch eich mapiau at archives@ceredigion.gov.uk neu drwy’r post at Archifdy Ceredigion, Hen Neuadd y Dref, Morfa Mawr, Aberystwyth SY23 2EB.

Mae pob un o’r mapiau yn y blog hwn wedi’u darlunio â llaw neu wedi eu gwneud â llaw. Ond os bydd angen mwy o ysbrydoliaeth, ymwelwch eg ein harddangosfa Archwilio Eich Archif yn y Bandstand (Aberystwyth)

This entry was posted in Archwilio Eich Archif, Sir Aberteifi and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Archwilio Eich Archif 2020: Gwneuch fap i ni!

  1. Gwyn Jones says:

    Synnu i weld ‘Coed’ yr Esgob – ydy hynny ar y map gwreiddiol? Fforest yr Esgob yw enw arferol yr ardal ar fapiau/ mewn dogfennau…..

    Like

Gadewch ateb

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s